Lưu trữ mẫu ly giấy 350ml - Bao bì xanh Nguyên Phong