Lưu trữ ly giấy 7oz 210ml - Bao bì xanh Nguyên Phong